kommentár

Júl
16

Kommentár aktuális hetiszakaszunkhoz – Kollektív felelősség, a törvényesség fejlődése

A hagyomány szerint “Jiszráel árévim ze baze” (Izráel minden tagja felelős a másikért”). Ez a kollektív felelősség jut kifejezésre a mai heti szakasz elbeszélésében.

Reuvén és Gád törzsei Mózes elé járultak ázza! a kéréssel, hogy a nemrég elfoglalt Jordánon túli területen letelepedhessenek. Mózes súlyosan megrótta őket kérésükért.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
Júl
08

Kommentár Pinchász hetiszakaszunkhoz – A túlbuzgóságok megnyilvánulása

“Pinchász, Elázár és Aharon kohaniták sarja, elhárította haragomat Izráel fiairól, mivel buzgóságommal harcolt velük, és ezért nem pusztítottam el a népet”. E mondattal kezdődik a heti szakasz. A Mózes ellen újból lázongó nép egy Kozbi nevű előkelővel az élén, Mózes elé állította mindjanita szeretőjét, és szemtelenül hivatkozott jogaira az idegen nőhöz, mivel Mózes is mindjanita nőt vett el feleségül. Pinchász dárdájával megölte a férfit és a nőt.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
30

Kommentár Bálák hetiszakaszunkhoz – Bileám áldása

Hetiszakaszunk Bileám “áldásával” foglalkozik. Az áldás szót idézőjelbe tettük, mert a hagyomány szerint Bileám minden áldása – egy kivételével – átokká változott.
“Az Örökkévaló Istened nem akart Bileám szavára hallgatni és átkait áldássá változtatta.”
De a pogány próféta igazi szándéka végül mégis átokká váltotta az Isten által szájába adott áldásokat…

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
24

Kommentár Chukász hetiszakaszunkhoz

Hetiszakaszunk a pusztában vándorló Izrael első komoly háborúját beszéli el, ami nemcsak győzelemmel, hanem bizonyos mértékig honfoglalással végződött.

Amikor Izrael fiai elindultak a Vörös-tengertől, hogy birtokukba vegyék Kánaán országát, a mai Transzjordánia területén kellett átmenniük. Nem volt tervbe véve a terület elfoglalása, még kevésbé annak betelepítése. Az Ábrahámnak ígért országhatárok keleten a Jordán folyó és a Holt-tenger voltak.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
17

Kommentár Kajrách hetiszakaszunkhoz – A személyes becsvágy átka

Sokszor vagyunk tanúi annak, hogy pártok és csoportok vitáját nem nézetbeli vagy ideológiai különbségek teremtik. Több esetben személyes kielégítetlen becsvágy az okozója a szakadásnak, csoportok, pártok kettéválásának.
Hetiszakaszunk ősi történelmünk első ilyen esetét beszéli el: Korách (קֹרַח) és társainak Mózes elleni lázadását.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
10

Kommentár Sölach Löchó hetiszakaszunkhoz

“Dor bámidbár – “a pusztai nép”. Így szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát..”

Hetiszakaszunk több problémát vet fel:
1. Mi az értelme a “magadnak” szónak?
2. Miért nem büntették a népet az aranyborjú imádásáért; és csak a kémek küldéséért nem mehettek be az országba?
3. Tulajdonképpen ki küldte őket?
4. Mi volt a kémek vétke?

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
05

Heti kommentár: Izrael, a népek prófétája

Aktuális, Beháálotchá (בְּהַעֲלֹתְךָ) hetiszakaszunk bővelkedik eseményekben. A sok színes elbeszélés közül kiemelünk egyet, ami népünknek minden korban – a maiban is – tanulságul szolgálhat.

Mózes nehéznek találta a folyton zúgolódó nép vezetését. “Hát én szültem-e ezt a népet, hogy egyedül kell viselnem terhét?” – így szólt az Örökkévalóhoz. Ekkor Isten Mózes mellé adott hetven félt segítség gyanánt (az első Szánhedrin!) és ideiglenes prófétai szellemmel áldotta meg őket. De ketten közülük, Eldád és Médád nem tekintették a próféciát ideiglenesnek, és Mózes jelenlétében is tovább prófétizáltak. Józsua, Mózes helyettese meg akarta büntetni őket.

By akos15 | vallás
DETAIL
máj
27

Heti kommentár: Áldják meg a nevemben Izraelt, és én megáldom őket!

A Nászó (נָשֹׂא) hetiszakaszt mindig Sávuot utáni szombaton olvassuk. Tartalma igen változatos. A Leviták megszámlálása és munkabeosztása a Szentélyben a hetiszakasz eleje. Ezt követi a házasságtörő asszony “próbája”, majd a Názir törvénye, hogy haját megnövessze, szeszes italt nem ihat és milyen áldozatot mutat be a “önmegtartóztatás” befejeztével. A Szidra a pusztai Szentély felavatásával fejeződik be.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
19

Heti kommentár: A Tóra és az aratás ünnepe

Bámidbár (בְּמִדְבַּר) hetiszakaszunk minden évben megelőzi Sávuot ünnepét, amit a Tóraadás és az aratás vagy a zsengék (Bikurim) ünnepének is nevezünk.

A demokrácia elvei alapján sok szó esik a vallás és az állam különválasztásáról. Ezt az elvet nagy általánosságban nehezen valósíthatjuk meg a zsidó vallás esetében. Ugyanis legtöbb ünnepünk, de főleg a három zarándokünnep (Pészách, Sávuot, Szukkot) a zsidó nép történelmével és Erec Jiszraél mezőgazdaságával van kapcsolatban.

By akos15 | BZSH . Egyéb
DETAIL
máj
15

Kommentár kettős hetiszakaszunkhoz

Hetiszakaszunk két részre oszlik. Az első részben a Tóra kilátásba helyezi mindazt a jót, amit Izráel élvezni fog, ha követi az isteni parancsokat. A második rész az úgynevezett “feddő szakasz” (párását hátochécha) felsorolja a büntetés elrettentő válfajait, ha az Országában élő nép elhagyja Istenét.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
08

Kommentár: Az ünnepek összekötő kapcsok Izrael és a diaszpóra között

Emor hetiszakaszunk két témával foglalkozik. Az első részben a kohaniták, az akkori papok életviteléről olvashatunk. Az Első és a Második Szentély idején a kohaniták sokféle társadalmi és vallási feladatot töltöttek be. Tanító, orvos, bíró, stb. volt a kohen egyszemélyben. Így a testi és lelki tisztaságára ügyeltek. Nem mehetett halott közelébe (családtagjait kivéve), a testileg korlátozott (sánta, vak, stb.) nem szolgálhatott.

By akos15 | BZSH . Egyéb . vallás
DETAIL
ápr
29

Heti kommentár: Az igazi szentség

Ismét két hetiszakaszt olvasunk fel a Tórából. A két hetiszakasz bizonyos értelemben kiegészíti egymást.

Az első hetiszakasz először az ókori Jom Kippur szertartását írja le:
“Mert ezen a napon kiengesztelődik (Isten) hogy megtisztítson benneteket összes bűneitektől, melyektől megtisztultok majd az Örökkévaló előtt.”

By akos15 | vallás
DETAIL
Már
25

Hetiszakaszunk kérdése: Miért tilos faggyút enni?

“Örök törvény (rendelkezés) legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakhelyeteken: se faggyút, se vért ne egyetek” (3 Mózes, 3,17, a múlt heti szakaszból).

Amiről itt szó van, az héberül Chélev, amit rendszerint faggyúnak fordítunk, bár vannak más fordítások is (háj, kövérje, zsiradék). A vér élvezetének tilalmával több ízben találkoztunk a Tórában. Tudjuk hogy “a vér az ember lelke” (5. Mózes,12,23) és ahogy tilos vért ontani, és embert ölni – úgy tilos a zsidó embernek a vért enni, illetve inni. Maimonidés szerint a vér élvezete a pogány praktikák szerves része volt és ez is egyik oka a Tóra tilalmának.

By akos15 | vallás
DETAIL
Már
03

Kommentár: Izrael népének első bűne

Következő hetiszakaszunk a Ki Tiszá ( כִּי תִשָֹּא)
bővelkedik drámai eseményekben. Izrael népe csak imént fogadta el a láthatatlan Isten uralmát, csak imént mondta egyhangúlag: “Megtesszük és meghallgatjuk”, s íme, alig néhány nappal később aranyborjút állított fel és körültáncolva azt, így kiáltotta: “Ez a te Istened-Izrael, aki kivezetett minket Egyiptomból !”

By akos15 | vallás
DETAIL
7 / 7 oldal« Első...34567